НАУКА И ИНОВАЦИИ В ПОДКРЕПА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, 30 ноември, Капитал Форт, София
Регистрирайте се

Събитието


                   


НАУКА И ИНОВАЦИИ В ПОДКРЕПА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
30 ноември 2017 г., Capital Fort, София


Съорганизатори:


 
        


Селското стопанство се развива с все по-бързи темпове, особено след приемането на България в ЕС през 2007 г., но секторът все още е в търсене на онзи устойчив модел, който ще затвърди и надгради постигнатите резултати. Намирането му преминава през повишаване на продуктивността и конкурентоспособността, справяйки се с проблеми като недостиг на работна ръка, привличане на младите хора обратно в селата и постигайки справедлива цена за произвежданата продукция. Неизменна част от това са иновациите, които могат да решат много от тези проблеми.

Какви са политиките на Европейската комисия за развитие на иновациите в сектора и какви са стъпките, които България трябва да извърви в тази посока, какви са предизвикателствата, пред които се изправя селскостопанския бизнес при финансиране с евросредства и каква е готовността на науката да участва в целия процес, са само част от акцентите на предстоящата конференция.

Как протече събитието през 2016 г.
 

Лектори

 • Георги Цонев

  Георги Цонев Старши мениджър Консултантски услуги Югоизточна Европа, PwC

  Георги Цонев има над 15 годишен опит в предоставянето на консултантски услуги на български и международни компании с фокус сделки по сливания и придобивания и стратегии за растеж. Г-н Цонев е работил по редица проекти в областта на растениевъдството и животновъдството. Георги Цонев е завършил магистратура в УНСС и член на Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители (ACCA), Великобритания.
 • Светлана Боянова

  Светлана Боянова Председател, Институт за агростратегии и иновации

  Светлана Боянова е завършила право в Бургаския свободен университет. Започва кариерата си като главен експерт в дирекция "Интеграционна политика" в Министерството на земеделието и горите през януари 2000 г. с фокус Обща селскостопанска политика, биологично земеделие и правна закрила на сортовете растения в ЕС в редица европейски страни. От средата на 2003 г. е юридически съветник в Българската международна стопанска асоциация (БИБА), понастоящем КРИБ. От 2008 до 2010 г. е изпълнителен директор на Асоциацията на земеделските производители в България /АЗПБ/. В първото правителството на ГЕРБ е заместник-министър на земеделието и храните с ресори "Поземлени отношения", и двата европейски фонда за финансиране на земеделието - "Директни плащания" и "Програма за развитие на селските райони". От ноември 2013 г. до момента ръководи Института за агростратегии и иновации.
 • Кристина Цветанскa

  Кристина Цветанскa Изпълнителен директор на ЕЛАНА Инвестмънт, Председател на БАКЕП

  Кристина Цветанска е консултант с 16-годишен опит в предприсъединителни и оперативни програми на ЕС, както и в международни донорски програми. Тя е разработвала и управлявала проекти за български и международен бизнес по програми ОП Иновации и конкурентоспособност, ОП Конкурентоспособност, ПРСР, ОП Регионално развитие, ОП Околна среда, САПАРД, ФАР и международни програми. Като председател на БАКЕП и член на асоциацията участва активно в подготовка на анализи и предложения за подобряване на фунционирането на програмите за бизнеса. Кристина Цветанска се присъединява към ЕЛАНА Инвестмънт през 2002 г. Като ръководител на отдел "Финансово-икономически анализи". Изпълнителен директор на компанията е от 2006 г. Преди това има 7-годишен опит като финансист в банковия сектор. Завършила е специалност "Банково дело" в УНСС и магистратура по физика в СУ "Св. Климент Охридски".
 • Проф. д-р Васил Николов

  Проф. д-р Васил Николов Председател, Селскостопанска академия – София

  Проф. д-р Васил Николов е председател на Селскостопанска академия – София от юли 2017 до момента. От 2012 г. до момента ръководи катедра "Животновъдни науки" в Аграрен университет – Пловдив. Проф. Николов води лекции по дисциплините "Генетични основи на селекцията", "Развъждане на животните" "Частна генетика", "Въведение в животновъдството", "Животновъдство". Ръководител е на магистърски курс "Селекция и репродукция на животните", води лекции и упражнения по дисциплините "Моделиране на генетичните процеси в популацията", "Моделиране на селекционния процес", "Планиране, организация и управление на развъдната дейност", "Особености на селекцията и генетични ресурси в говедовъдството", "Репродукция на говедата". Проф. Николов е бил изпълнителен директор на "Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството" към Министерството на земеделието и храните, София (08. 2009 – 02. 2017). Проф. Николов е бил и преподавател в Тракийски университет - Стара Загора. Проф. Николов е дипломиран магистър по зооинженерство в Харковска държавна зооветеринарна академия, гр. Харков, Украйна и редовен докторант по научна специалност "Генетика и селекция на животните" в Тракийски университет - Стара Загора.
 • Петя Куманова

  Петя Куманова Главен директор на ГД "Съвети в земеделието и аналитична лаборатория", Национална служба за съвети в земеделието

  Петя Куманова има над 20 годишен опит в областта на научното обслужване и консултирането в областта на земеделието. Завършила е Аграрен университет – Пловдив, магистърска степен инженер-агроном. Има специализации и работи в областта на агробизнеса, консултантската дейност, разработване и управление на проекти, Обща селскостопанска политика на Европейския съюз и ПРСР и др. Участва в разработването и управлението на множество проекти в областта на земеделието и развитие на селските райони. В момента е Главен директор на ГД "Съвети в земеделието и аналитична лаборатория" в Национална служба за съвети в земеделието. Ръководи и координира консултантската дейност в НССЗ и активно съдейства за нейното развитие и усъвършенстване в т.ч. чрез предоставяне на различни консултантски пакети на малките стопанства и младите фермери по ПРСР, подпомагане на трансфера и приложението на научните и практическите достижения в областта на земеделието и повишаване на знанията и уменията на земеделските производители. Участва в дейността на Европейски форум на съветническите служби в областта на земеделието и селските райони (EUFRAS), на който НССЗ е съучередител и различни работни групи към МЗХГ по изготвянето на нормативната уредба по мерките от новата ПРСР 2014-2020 г.

Програма


08:30 Регистрация
 
09:00 – 10:30 I дискусионен панел: Развитие на устойчиво земеделие чрез внедряване на иновации

Тематични акценти:
* Политика на Европейския съюз за развитие на иновациите и българските приоритети
* Готовността на научния сектор и бизнеса да участват в развитието на иновациите
* Ниво на внедряване на иновации в българското земеделие

10:30 – 10:40 Q & A
 
10:40 – 11:10 Кафе пауза
 
11:10 – 12:10 II дискусионен панел: Възможности за финансиране внедряването на иновации в селското стопанство

Тематични акценти:
* „Мярка 16: Сътрудничество“ и другите възможности по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР)
* Възможности чрез кредитните линии за осигуряване на съфинансиране
* Ролята на консултантите при финансиране на европроекти
 
12:10 – 12:20 Q & A
 
12:20 – 13:20 III дискусионен панел: Модернизираният селскостопански сектор и практически съвети за внедряване на иновации

Тематични акценти:

* Примери за успешно внедряване и използване на технологични иновации в селскостопанския бизнес (софтуер за управление, GIS системи, GPS устройства и др.)
* Предизвикателства пред селскостопанския сектор при изпълнение на проектите с еврофинансиране. Практически насоки
* Патентоване на иновации в селскостопанския сектор
  •  
13:20 – 13:30 Q & A
 
13:30 – 15:30 Коктейл и церемония по награждаване на победителите в конкурса „ИНОВАТИВЕН ФЕРМЕР НА ГОДИНАТА“

Партньори

Контакти

 • За допълнителна информация за събитията на ICT Media: ​idg.events@idg.bg,тел: 02/ 461 54 21

  За спонсорства и партньорства: sales@idg.bg

  За счетоводни въпроси: radka.tankova@idg.bg