XV Национална конференция по е-Образование, 24 октомври, гр. София
Регистрирайте се

Събитието

XV Национална конференция по е-Образование

Дигиталните иновации в помощ на е-Образованието

24 октомври 2019 г. 
гр. София

Организатор: ICT Media

Дигиталната трансформация все по-осезаемо генерира решения, които да оптимизират процеса на обучение и да повишат неговата ефективност. Същевременно от своя страна съвременното поколение започва да изисква навлизането на нови интерактивни дигитализирани процеси, които да подобрят поднасянето и възприемането  на учебния материал. В Националната програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ за 2019-а са заложени осигуряването на съвременни средства за достъп до учебни ресурси, както и развитие на опорната мрежова инфраструктура с поетапен обхват във всяко учебно заведение.

В края на февруари месец тази година Изпълнителна агенция „Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж“ инициира процедурата - „Образование за утрешния ден“. В резултат на тази инициатива се планира финансиране в размер на 105 млн. лв. по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ за периода 2014-2020 г. Основната цел на процедурата е интегриране на дигиталните технологии в образователните институции. През юни месец министър Вълчев потвърди, че ще бъдат вложени 20 млн. лева в размките на гореописаната програма за оборудване на кабинети в училищата. Той заяви, че Министерството ще продължи да инвестира в нови технологии, както и в обучения на учителите. Програмата „Иновации в действие“ има за цел да стимулира проактивни учители, които да споделят и разпространят добрите иновативни практики с останалите училища. Друга стъпка в тази посока е инициативата „ИТ бизнесът преподава“, чиято основна цел е да обвърже учебните заведения с ИТ бизнеса в страната, двупосочно. Тази програма ще даде възможност от една страна на ИТ специалистите да влязат в класната стая и да споделят практически опит и от друга страна на преподавателите по информационни технологии да се запознаят с реални казуси и актуални тенденции, вълнуващи ИТ бизнеса.

Как влияе европейският „План за действие в областта на дигиталното образование“ на национално ниво, какво да очакваме от националните стратегии в тази посока, отговаря ли на нуждите техническата база на образователните институции (предучилищно, училищно и висше образование) - тези и много други процеси и тенденции от дигитализацията на българското образование ще бъдат във фокуса на 15-ото издание на националната конференция по е-Образование „Дигиталните иновации в помощ на е-Образованието“.

За кого е подходящо събитието: представители на предучилищно, училищно и висше образованиедиректори, зам. директори, ректори, зам. ректори, декани, зам. декани и други експерти, представители на държавни институции опериращи в сферата на образованието. 

Как протече събитието през 2018 г. 

Лектори

  • Проф. Красен Стефанов

    Проф. Красен Стефанов Факултета по Математика и Информатика при СУ Св. Климент Охридски

    Д-р Красен Стефанов е професор във Факултета по Математика и Информатика при СУ Св. Климент Охридски, ръководител на научно-изследователски Център по Технологии на Информационното Общество към СУ и на катедра "Информационни технологии" във ФМИ. Проф. Красен Стефанов е ръководител на магистърска програма "Разпределени системи и мобилни технологии" във ФМИ - една от най-успешните магистърски програми както във ФМИ, така и в СУ. Освен докторска степен по информатика притежава и магистърска степен по образователни технологии от Университета в Твенте, Холандия. Проф. Красен Стефанов е председател на Националния комитет за провеждане на олимпиади и състезания за ученици в областта на ИТ и национален експерт към МОН в направленията свързани с формиране на национални политики при използване на ИКТ, обучение на учители, използване на ИКТ в образованието, създаване на национални стандарти и програми за обучение в средното училище по ИКТ. Той има продължителен и успешен опит в създаване, управление и изпълнение на повече от 20 национални и международни проекти, включително и на изключително успешни мащабни международни проекти в областта на електронното обучение по програми като 6 и 7 рамкови програми на ЕС и програмата Хоризонт 2020. Понастоящем проф. Красен Стефанов е ръководител на националната научна програма "Информационни и Комуникационни Технологии в Науката, Образованието и Сигурността" (консорциум с участието на 12 български университета и БАН) и на центъра за върхови постижения в областта на ИКТ "УНИТе" (консорциум от пет водещи български университети – СУ, ТУ София, Русенски университет, Бургаски университет и Шуменски университет). Има натрупан богат професионален опит осъществяване на електронно обучение, подготовка на учители, софтуерни системи и услуги за продължаващо обучение, отворени софтуерни платформи, системи за представяне на знания. Има над 100 публикации с над 400 цитирания. Проф. Красен Стефанов е награждаван от МОН за разработването на курсове за електронно обучение с особено високо качество.

Партньори

HUAWEI

Контакти