Висококачествено и дигитализирано е-здравеопазване в България, 28 февруари, Интер Експо Център, зала Витоша (бул. Цариградско шосе 147, София 1000)
Регистрирайте се

Събитието

13-а национална конференция по е-Здравеопазване
"Висококачествено и дигитализирано е-Здравеопазване в България"

28 февруари, Интер Експо Център
, зала Витоша
Дигиталната трансформация е тенденция, която навлезе във всички сфери на икономиката и обществения живот, включително и в здравеопазването. На тази тенденция се възлагат надежди, свързани с повишаването качеството на медицинската помощ. През последните няколко години дигиталната трансформация в медицината съществено промени и автоматизира процесите в съвременното здравеопазване в България, а едновременно с това се повиши и доверието на хората към технологичните новости в сектора. Надеждните е-здравни системи и услуги зависят най-вече от политиката и стратегиите на национално ниво, от ангажирането на много сектори, подходяща употреба на ИКТ и адекватен човешки капацитет.

В рамките на 13-ата конференция по е-Здравеопазване ще бъдат обсъдени политиките и стратегиите за развитие на е-Здравеопазването на ниво Европейски съюз и България, ще бъдат представени етапите на развитие на всички елементи от е-Здравеопазването в страната - единна информационна система, е-рецепта, е-здравен запис, е-направление, национална здравна карта, електронно медицинско досие и ще бъдат представени технологичните възможности за развитие на е-Здравеопазването в България. 

Как протече събитието през 2017 г.​

Лектори

  • Д-р Тарие Пиетсо

    Д-р Тарие Пиетсо Ръководител сектор "Политики в областта на е-Здравеопазването" към DG CONNECT, Европейска комисия

    Д-р Тарие Пиетсо е ръководител на сектор "Политики в областта на е-Здравеопазването и благосъстоянието" към звено "е-Здравеопазване, демографски промени и благосъстояние", ГД "Комуникационни мрежи, съдържание и технологии" към Европейската комисия. Д-р Пиетсо се присъединява към звеното през 2011 г. като служител "политики и проекти". През 2014 г. д-р Пиетсо е стипендиант на ЕК в Университета в Южна Калифорния (САЩ), където проучванията й са фокусирани върху препятствията пред въвеждането на електронното здравеопазване в здравната система. Присъединява се към Европейската комисия през 2003 г., когато става част от отдела за оценка на риска към DG SANCO, а през 2006 г. става част от екипа за контрол върху тютюна. Д-р Пиетсо има диплома по медицина от Университета в Тарту, Естония.

Програма


 ДИСКУСИОННА СЕСИЯ 1. НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА Е-ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


«  Дигитализирани и висококачествени е-здравни услуги за гражданите в Европейския съюз. Политики и стратегии за развитие на е-здравеопазването на Европейската комисия, Световната здравна организация и България

«  Развитието на е-здравеопазването в страната. Работещи единна информационна система, е-рецепта, е-здравен запис и е-направление
   
«  Етап на разработване на Националната здравна карта

«  Електронно медицинско досие с код за достъп на пациента до него

«  Модернизация на Спешната медицинска помощ в България - чаканата реформаДИСКУСИОННА СЕСИЯ 2. ТЕКУЩИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД НАЦИОНАЛНОТО Е-ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ


«  Електронни здравни регистри - създаване, използване, поддръжка

«  Ползите на Единната информационна система на органите на медицинска експертиза в Република България (ЕИСМЕ). Свързаност с другите системи (НОИ)

«  Болнични информационни системи. Управление на BIG Data

«  Отражения на GDPR върху болничните структури в процеса на опазване на пациентските лични данни

«  Изисквания към лечебните заведения с ясна визия и дългосрочна стратегия. Финансов мениджмънт на държавните лечебни заведения

      

ДИСКУСИОННА СЕСИЯ 3. ПАЦИЕНТЪТ В ЦЕНТЪРА НА Е-ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


«  Ролята на науката в развитието на е-здравеопазването. Примери за използване на изкуствен интелект (AI) и машинно обучение (machine learning) и др.

«  Подобряване живота на гражданите чрез телемедицина. Възможности за здравен мониторинг, телемостове

«  Материална база за съвременна диагностика и лечение - предизвикателствата

«  Инвестиции в адекватна инфраструктура и комуникационна свързаност

Официалният език на събитието е български като ще бъде осигурен симултанен превод от английски на български и от български на английски съобразно конкретната сесия. 

Контакти

  • За допълнителна информация за събитията на ICT Media: ​events.ictmedia@idg.bg,тел: 02/ 461 54 21

    За спонсорства и партньорства: sales@idg.bg

    За счетоводни въпроси: radka.tankova@idg.bg