НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО Е-ОБРАЗОВАНИЕ 2018

Ако имате въпроси по регистрацията, свържете се с нас на events.ictmedia@idg.bg.
Форма за участие

Регистрацията в конференцията е безплатна за представители в образователната сфера!

От едно учебно заведение се допускат за участие до двама представители в т. ч.:
* директори, заместник директори или упълномощените от тях длъжностни лица в средното образование
* ректори, заместник ректори и други ръководни позиции в университетски учебни заведения
* ръководители на регионалните инспекторати по образованието

Представители на компании/организации извън посочените по-горе - заплащат такса вход в размер на 704 лв. с ДДС.

Местата за участие в конференцията са ограничени. Регистрацията ще бъде преустановена на 25 октомври 2018 г. или при запълване на местата в залата. 

Съгласен съм